Slovenský jazyk a výchovy

Členovia:

 • Mgr. Andrea Bartlová (vedúca PK),

 • Mgr. Nadežda Lojek,
 • PaedDr. Darina Fedorová,
 • Mgr. Mária Pálešová,
 • Mgr. Ivana Šútorová,
 • Mgr. Eva Trojanová,
 • Mgr. Martina Duchovičová,
 • Mgr. Matej Izrael,
 • Jozef Kmec,
 • Katarína Trokanová (sestra Anzelma),
 • Zuzana Žemberová.


Členovia PK vyučujú predmety: slovenský jazyk a literatúra, seminár zo slovenského jazyka a literatúry, umenie a kultúra, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova, náboženská výchova

Maturitné tézy pre školský rok

Aktivity v školskom roku 2020/2021

Činnosť PK bola vo veľkej miere ovplyvnená nepriaznivou epidemickou situáciou a tým, že vzdelávanie sa uskutočňovalo hlavne dištančnou formou. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa preto obmedzili mimoškolské aktivity.

Výsledky SJL monitoring 2021
(minuloročná trieda IV. D) – priemerný počet bodov 25,25/30 – 84,69% - percentil testu 87,86

Vedomostné súťaže:
Olympiáda zo SJL kat. C – Natália Hrdá (IV. D) – 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole        

Literárne súťaže:
Slovo (vyhlasovateľ Orbis Pictus Istropolitana) – Ema Madziová (VI.D) – 1. miesto v celoslovenskom kole v kg. próza, absolútna víťazka                                           

 

Charakteristika predmetov:

Cieľom predmetu slovenský jazyk a literatúra je predovšetkým rozvíjanie komunikačných schopností žiakov. Učíme sa pracovať s informáciami, snažíme sa zvyšovať čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať, podporujeme tvorbu vlastných jazykových prejavov. V literárnej zložke predmetu sa zameriavame na pochopenie významu vybraných dielu meleckej literatúry, ich analýzu, následnú interpretáciu a tiež na vlastnú tvorbu.

Predmet slovenský jazyk a literatúra tak pomáha žiakom nadobudnúť primeranú sebadôveru, naučiť sa hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky, umožňuje vyjadri ťsvoje pocity a názory.

Svoj záujem o predmet môžu žiaci prejaviť zapojením sa do rôznych súťaží: vedomostných, recitačných, rečníckych a literárnych.

Cieľové požiadavky nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu. Informácie o maturitnej skúške nájdete na stránke NÚCEM-u v dokumente Maturita 2015 - Základné informácie. V časti Dokumenty/Maturita 2015 nájdete aj špecifikácie testov.

Z tzv. výchovných predmetov sa v našej škole vyučujú: etická výchova, hudobná výchova, mediálna výchova, náboženská výchova, umenie a kultúra, výchova umením a výtvarná výchova.

Cieľom týchto predmetov je rozvíjať kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť.

Podporujeme kreativitu žiakov v rôznych druhoch umenia, najmä však v hudbe a výtvarnom umení, učíme ich chápať význam umenia a kultúry v živote človeka, porozumieť kultúrnym a umeleckým dielam, získavať o nich informácie a vedieť ich spracovať a kriticky vyhodnocovať, zaujať postoj k súčasnému dianiu v kultúre a umení.

Vedieme žiakov k sebaúcte, k dobrým medziľudským vzťahom, učíme ich rozlišovať dobro od zla, byť zodpovednými za vlastné rozhodnutia.

Zdôrazňujeme dôležitosť chápania fungovania mediálneho sveta, rozvíjame schopnosť rozlišovať hodnotné mediálne produkty od ostatných a tvoriť vlastné produkty.

Predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie a vieru ako súčasti identity človeka.

Záujem o spomínané predmety môžu žiaci prejaviť zapojením sa do rôznych hudobných, výtvarných  a literárnych súťaží a  tiež do Biblickej olympiády.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30