Klasifikácia predmetov v čase prerušenia vyučovania

aktualizované 06.apríla 2020, 13:45 h


Vnútorný predpis

KLASIFIKÁCIA PREDMETOV
v čase prerušenia vyučovania

Vydanie tohto vnútorného predpisu vychádza z usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré 20. apríla 2020 publikoval portál www.ucimenadialku.sk pod názvom Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (aktualizácia) [1], pričom mimoriadna situácia je zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16. marca 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 a ďalej pretrváva.

Žiaci 1. až 4. ročníka štvorročného štúdia a žiaci 1. až 8. ročníka osemročného štúdia gymnázia budú klasifikovaní známkou zo všetkých predmetov tak, ako sa klasifikovali v 1. polroku šk. roka 2019/2020. Významnou súčasťou hodnotenia a klasifikácie v 2. polroku bude aktívna participácia žiaka v dištančnom vzdelávaní a plnenie si pridelených povinností a úloh. Vzhľadom na to je možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky dištančného vzdelávania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

Po prehodnotení a zverejnení nových skutočností budú žiaci a ich zákonní zástupcovia informovaní o klasifikácii v 2. polroku šk. roku 2019/2020 prostredníctvom správy zaslanej cez Edupage a na webovom sídle školy dňa 6.5.2020.

Prejednané na pedagogickej porade 6.5.2020.

V Partizánskom 6.5.2020

Mgr. František Štetiar
riaditeľ školy

[1] Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (aktualizácia), portál www.ucimenadialku.sk, dosptupné 6.5.2020