Hlavné ciele činnosti výchovného poradcu

 • Podporovať rozvoj osobnosti žiaka, rozvíjať u žiakov schopnosť zodpovednosť za seba a svoj rozvoj, byť im nápomocný.
 • Venovať pozornosť adaptačným problémom pri vstupe na SŠ, neskôr výkonovým zlyhaniam žiakov, prípadne narušeniu motivácie. Zaoberať sa špecifickými potrebami nadaných a talentovaných žiakov.
 • Byť k dispozícii a poskytovať pomoc žiakom ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov.
 • Osobitnú pozornosť venovať prevencii a zamedzeniu vzniku, prípadne šírenia sociálno- patologických javov- záškoláctvo, šikana, závislosti.    
 • Zaujímať sa a monitorovať žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími problémami, vytvárať im prostredie prijatia a akceptácie v duchu zásad inkluzívneho prístupu. Venovať pozornosť žiakom zo sociálne slabších rodín. V prípade potreby sprostredkovať rodinám žiakov odbornú pomoc.
 • Poskytovať konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach, výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie. Rovnako aj navrhovať metodickú pomoc v oblasti výchovného a kariérneho poradenstva.
 • Prerokovávať problémy týkajúce sa porušovania školského poriadku, následné udeľovanie výchovných opatrení.
 • Úzko spolupracovať s triednymi učiteľmi ako aj ostatnými učiteľmi a vedením školy.
 • Pripravovať a organizovať besedy pre jednotlivé ročníky. Spolupracovať s inštitúciami v meste (CPPPaP, Mestský úrad, ÚPSVaR, nemocnica, organizácie tretieho sektora,...), so základnými  a vysokými školami.    
 • Dbať na rozvoj a budovanie medziľudských vzťahov s cieľom zlepšiť a udržať priaznivú klímu v škole.
 • Poskytovať žiakom pomoc a konzultácie pri výbere voliteľných predmetov a vysokej školy.
 • Poskytovať pomoc učiteľom pri riešení problémových situácií, spolupracovať s nimi pri navrhovaní opatrení a riešení.
 • Byť otvorený aktuálnym požiadavkám od žiakov a učiteľov v oblasti kariérneho poradenstva.
 • Spolupracovať so školským psychológom v oblastiach tvorby a organizácie preventívnych programov, v poskytovaní pomoci žiakom v oblasti výchovy, vzdelávania ale aj v osobnom a profesijnom rozvoji.
 • Spolupracovať so ZŠ v meste Partizánske a v okrese s cieľom šíriť dobré meno a informácie pre záujemcov o štúdium na našej škole.