Chystáš sa na gymnázium?

prijimacky

„Nečakajte na zázraky, celý Váš život je zázrak.“
(A. Einstein)

Ak ešte nie ste úplne rozhodnutí a zvažujete, či je gymnázium vôbec pre Vás vhodné, možno vám pomôžu aj nasledujúce riadky.

Voľba strednej školy je jedným z prvých vážnejších krokov, ktoré treba urobiť. Gymnázium je škola, ktorá poskytuje všeobecné vzdelanie. To znamená, že je vhodným typom školy hlavne pre tých, ktorí sa radi a ľahko učia, ale aj pre tých, ktorí ešte nemajú úplne vyhranené záujmy a nevedia presne, aké povolanie by chceli v živote vykonávať. Práve štyri roky štúdia na gymnáziu môžu byť veľmi dobrým časom na sebapoznanie a rozvoj vlastných schopností.

Ak si však ten typ deviataka, ktorý presne vie, že raz chce študovať na univerzite, či vysokej škole, tak gymnázium je pre Teba najlepšou a jednoznačnou voľbou.

Počas štúdia u nás sa zdokonalíš v ovládaní dvoch cudzích jazykov, čo je v súčasnosti už nevyhnutnosť. Kvalitná výučba je podporená aj prostredníctvom viacerých projektov. V poslednom ročníku si budúci maturanti môžu zvoliť iba tie predmety, o ktoré majú záujem a pripraviť sa tak na úspešné a pokojné zvládnutie maturitnej skúšky, či prijímacích pohovorov na vysoké školy. Naši žiaci sa často umiestňujú na popredných priečkach vo vedomostných  súťažiach, olympiádach ale nezaostávajú ani v športe. Okrem práce v záujmových krúžkoch sa zúčastňujú aj na lyžiarskom a snowboardingovom kurze, plaveckom kurze, kurze ochrany života a zdravia, školského plesu a iných akcií.

Budovanie vzájomných vzťahov a dôvery, pocit prijatia, spolupatričnosti a príslušnosti ku komunite je pre nás kľúčový. Záleží nám na tom, aby žiaci a študenti chodili do školy radi a cítili sa tu dobre a bezpečne. Aj preto ponúkame pre nových prvákov adaptačný program, ktorý pomáha na lepšie zvládnutie počiatočného stresu, zmiešaných pocitov a lepšiu adaptáciu v novom prostredí, či kolektíve.

Už dávno neplatí, že gymnázium je strašiak, že štúdium je tu tak náročné, že neostáva čas na záľuby a študenti sa musia len učiť. Našim cieľom je, aby po absolvovaní gymnázia od nás odišiel človek, ktorý vie, kde je jeho miesto v živote , ktorý okrem vedomostí je aj ľudský a pripravený niesť zodpovednosť za seba a iných, ktorý svojím konaním ukazuje empatiu a ochotu pomôcť, snaží sa kriticky myslieť, byť prospešný pre tím a nezištne koná dobro.   

Veľmi sa tešíme, že v budúcom školskom roku to budeš možno práve Ty, kto rozšíri rady študentov nášho Gymnázia.


Ako postupovať pri podávaní prihlášok na strednú školu v roku 2024/25?

Zákonný zástupca žiaka (platí pre štvorročné aj pre osemročné gymnázium) do 20.3.2024 doručí riaditeľovi zvolenej strednej školy iba jednu prihlášku.

Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Bez potvrdenia nie je prihláška platná!


 

Kritériá pre prijímanie zdravotne znevýhodnených žiakov

Prijímacie konanie                   

 • Zákonný zástupca zdravotne znevýhodneného žiaka môže písomne požiadať riaditeľa školy do 26. 4. 2024 o zohľadnenie zdravotného znevýhodnenia, resp. o umožnenie používania kompenzačných pomôcok v prijímacom konaní.
 • Základná škola potvrdí, že sa jedná o žiaka so ŠVVP, ktorý vyžaduje kompenzačné pomôcky a uvedie ktoré.
 • Integrovaní žiaci môžu mať predĺžený čas na riešenie úloh v prijímacom konaní v prípade potreby max. o 10 minút.

Zápis

 • Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne.
 • Ak zákonný zástupca žiaka chce, aby jeho dieťa bolo integrovane vzdelávané, pri zápise predloží riaditeľovi školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie žiaka.


FAQ (často kladené otázky)

 • Je možné podať prihlášku na strednú školu okrem listinnej formy (poštová preprava/osobné podanie) a okrem elektronickej formy (školský informačný systém) aj inými formami?
  Nie. Prihlášku na strednú školu je možné podať len v listinnej forme alebo prostredníctvom školského informačného systému. Prihlášku nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom emailu.
   
 • Musí zákonný zástupca prikladať k prihláške aj kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v olympiáde alebo súťaži?
  Áno, ak ich zákonný zástupca môže doložiť. Je to považované za nepovinnú prílohu.

 • Je možné zaslať potvrdenie o nastúpení na štúdium aj inými formami ako v listinnej forme alebo osobným podaním?
  Áno. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné zaslať aj prostredníctvom emailovej dokumentácie (riadne podpísané a zoskenované), potvrdenie musí byť odoslané najneskôr do 22.5.2024.

 • Musí zákonný zástupca zasielať potvrdenie o nenastúpení na štúdium na školy, na ktoré bol prijatý a nechce na tieto školy nastúpiť?
  Áno. Je to povinnosťou zákonného zástupcu. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní túto povinnosť a nezašle toto potvrdenie, rozhodnutie o prijatí žiaka na príslušnú strednú školu stráca platnosť. 

V prípade akýchkoľvek problémov spojených s vypisovaním prihlášky sa obráťte na výchovného poradcu na Vašej základnej škole. 


Vzorové testy na prijímacie skúšky

Prijímacie pohovory do 4-ročného aj 8-ročného štúdia pozostávajú z testov zo slovenského jazyka a matematiky. Požiadavky na úroveň vedomostí a zručností z obidvoch predmetov vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu a zodpovedajú obsahu učiva, ktorý sa preveruje celoslovenským testovaním (tu alebo tu).

Zverejňujeme ukážku testov pre prijmacie pohovory.

MATEMATIKA

SLOVENSKÝ JAZYK


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31