Všeobecné informácie

Do 30. 9. 2023 sú maturanti povinní vypísať a odovzdať triednemu učiteľovi prihlášku na maturitnú skúšku.

Maturuje sa povinne:

 1. zo slovenského jazyka a literatúry – bez úrovne (súčasťou MS je externá časť EČ – test a písomná forma internej časti PFIČ – sloh)
 2. z cudzieho jazyka – úroveň B2 – súčasťou je EČ a PFIČ
 3. voliteľného predmetu zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov s aspoň 6 hodinovou dotáciou za celé štúdium viď. zoznam predmetov – bez úrovní
 4. voliteľného predmetu – ľubovoľný zo zoznamu maturitných predmetov – bez úrovne a cudzí jazyk – bez EČ a PFIČ.

Maturant si môže zvoliť aj dva dobrovoľné predmety, ktoré sú v zozname maturitných predmetov  v ktorých sa vzdelával.
Najneskôr do 15. októbra 2022 žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania alebo dodatočné prihlásenie.

Externá písomná maturita 2023 - termíny

 1. Riadny termín maturitnej skúšky
  Riadny termín externej časti maturitnej skúšky - EČ a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky – PFIČ sa uskutoční v školskom roku 2022/2023 v predmetoch:
  - 12. marca 2023 (utorok)
     v predmete slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,

  - 13. marca 2023 (streda)
    
  v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, 

  - 14. marca 2023 (štvrtok)
     v predmete matematika.

  Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania v jednotlivých školách zodpovedajú riaditelia škôl. Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky stanoví Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
   
 2. Náhradný termín maturitnej skúšky
  Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríla 2024.  Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) na základe počtu prihlásených žiakov budú školám poskytnuté v dostatočnom predstihu.
   
 3. Opravný termín maturitnej skúšky
  Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 6. septembra 2024.

Priebeh maturitnej skúšky

Externá forma maturitnej skúšky - EČ
Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

 • Slovenský jazyk a literatúra
  100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou)
   
 • Matematika
  150 minútový test – (20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede)
   
 • Anglický / Nemecký / ... jazyk
  120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.


Písomná forma internej časti MS - PFIČ

 • Slovenský jazyk a literatúra
  150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných možností)

 • Anglický / Nemecký / ... jazyk
  60 minút (jedna možnosť)
   

Ústna forma internej časti MS – ÚFIČ
Interná časť maturitných skúšok v šk. roku 2022/2023 riadne skúšobné obdobie je pre našu školu

20. 5. – 23. 5. 2024.

Tvorí ju ústna odpoveď maturanta pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď je verejná. Riadi sa Vyhláškou Ministerstva školstva 224/2022 Z.z.

 • Slovenský jazyk a literatúra – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Anglický jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Nemecký jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Ruský jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Matematika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Informatika – 30 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Občianska náuka - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Dejepis – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Geografia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Biológia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Chémia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Fyzika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Psychológia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Umenie a kultúra – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Podmienky úspešného ukončenia maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk
(tzn. predmety, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti) Maturitná skúška je úspešne ukončená, ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Matematika
(predmet, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti), Maturitná skúška je úspešne ukončená, ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov.

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Ostatné predmety
Predmety, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 – dostatočný.

Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky uvedené v § 17, odsek 10 a 11 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

 • ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledky z EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.
   
 • Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal maturitnú skúšku z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ďalej len ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 77, odsek 7, § 88, odsek 1).
   
 • Žiak, ktorý nevykonal úspešne maturitnú skúšku z predmetu, požiada školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu maturitnej skúšky chce opravovať (školský zákon, § 77, odsek 7, § 88, odsek 1 ).
   
 • Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 90, odsek1), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal maturitnú skúšku v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku v riadnom termíne roka 2023, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2023).

 • Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle § 88, odsek 4.

 • Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky.

Príklad 1:

Žiak maturuje zo SJL, CUJ a získal:

 • ÚFIČ MS     dobrý
 • EČ MS        15,6 %
 • PFIČ MS     25,0 %

Žiak nezískal potrebný počet % aspoň z jednej časti – z EČ alebo PFIČ MS)

 • Žiak sa musí prihlásiť do 30. júna 2024 na opravnú skúšku z EČ alebo PFIČ MS (odporúčame obidve časti), ktorú vykoná v septembri 2024.
 • Aby prospel, musí si EČ alebo PFIČ MS opraviť!

Príklad 2:

Žiak maturuje zo SJL,CUJ a získal:

 • ÚFIČ MS dobrý
 • EČ MS 15,6 %
 • PFIČ MS 50,0 %

Žiak získal potrebný počet % aspoň z jednej časti – z PFIČ MS
Žiak úspešne zmaturoval.

Príklad 3:

Žiak maturuje zo SJL, CUJ a získal:

 • ÚFIČ MS dostatočný
 • EČ MS 15,6 %
 • PFIČ MS 26,0 %

Žiak nezískal potrebný počet % z EČ MS

 • Žiak môže požiadať o opravnú ÚFIČ v septembri 2024,
  alebo
 • sa môže prihlásiť do 30. júna 2024 na opravnú skúšku z EČ, ktorú vykoná v septembri 2024.
 • Odporúčame prihlásiť sa na obe časti.
 • Aby prospel, musí si opraviť UFIČ alebo EČ !

Príklad 4:

Žiak maturuje zo SJL, CUJ a získal:

 • ÚFIČ MS nedostatočný
 • EČ MS 15,6 %
 • PFIČ MS 25,0 %

Žiak nezískal potrebný počet % z oboch častí ani prospech z UFIČ

 • Žiak požiada o opravnú ÚFIČ v septembri 2024 a zároveň sa do 30. júna 2024 prihlási na opravu EČ a PFIČ MS, ktorú vykoná v septembri 2024!
 • Aby prospel, musí si opraviť aj ÚFIČ aj EČ a PFIČ !

Príklad 5:

Žiak maturuje zo SJL, CUJ a získal:

 • ÚFIČ MS dostatočný
 • EČ MS 35 %
 • PFIČ MS 20 %

Žiak nezískal potrebný počet % z PFIČ MS

 • Žiak môže požiadať o opravnú ÚFIČ v septembri 2024
  alebo
 • do 30. júna 2024 sa môže prihlásiť na opravnú PFIČ MS, ktorú vykoná v septembri 2024.
 • Aby prospel, musí si opraviť ÚFIČ alebo PFIČ!

Príklad 6:

Žiak maturuje z MAT a získal:

 • ÚFIČ MS chválitebný
 • EČ MS 24 %

Žiak nezískal potrebný počet % na EČ.

 • Prihlási sa do 30. júna 2024 na opravný termín EČ MS, ktorý vykoná v septembri 2024.
 • Aby prospel, musí si EČ MS opraviť!

Príklad 7:

Žiak maturuje z MAT:

 • ÚFIČ dostatočný
 • EČ 30 %

Žiak nezískal potrebný počet % na EČ MS.

 • Môže požiadať o opravný termín ÚFIČ v septembri 2024, alebo prihlási sa do 30.  júna 2024 na opravný termín EČ, ktorý vykoná v septembri 2024.
 • Aby prospel, musí si ÚFIČ alebo EČ MS opraviť !
 • Odporúčame prihlásiť sa na obe časti...

Príklad 8:

Žiak maturuje z MAT a získal:

 • UFIČ dostatočný
 • EČ 40 %

Žiak prospel.

Otázky kladené maturantmi:

1. Som študentkou gymnázia a ako dobrovoľný predmet som si zvolila biológiu. Ak mi nesadne otázka, stačí povedať vetu: „Odstupujem od maturitnej skúšky ...“ a nebude sa mi o tom robiť v dokumentoch žiaden záznam, ani sa to nezapíše do maturitného vysvedčenia?

Ak ste si biológiu zvolili ako piaty dobrovoľný predmet, nemusíte svoju neúčasť ospravedlniť. Ak odstúpite ešte pred vytiahnutím otázky, nebude sa o tom robiť žiaden záznam a na maturitnom vysvedčení nebude figurovať predmet biológia. Ak si otázku vytiahnete, považuje sa to za začatie skúšky a musí byť o tom urobený záznam v maturitných dokumentoch. Ak sa rozhodnete neodpovedať, prípadne poviete: "Odstupujem od maturitnej skúšky" a pod., bude o tom urobený záznam v maturitných dokumentoch podobne ako v prípade, že Vaša odpoveď bude ohodnotená známkou 5, teda, ako neúspešné vykonanie skúšky. V týchto prípadoch sa však na maturitnom vysvedčení tento dobrovoľný predmet neuvádza. Ak však maturitná komisia Vašu odpoveď ohodnotí známkou 4, musí sa to na maturitnom vysvedčení uviesť napriek tomu, že s výsledkom nie ste spokojná.

2. Ako sa postupuje, ak sa žiak správa počas maturitnej skúšky nedovoleným spôsobom (opisuje, vyrušuje a pod.)?

V prípade, že sa v priebehu niektorej časti MS žiak správa nedovoleným spôsobom, predseda PMK, resp. ŠMK po zvážení situácie rozhodne, či boli naplnené dôvody na prerušenie časti maturitnej skúšky žiaka. Ak predseda PMK, resp. ŠMK preruší žiakovi skúšku, žiak musí opustiť učebňu, v ktorej prebieha skúška. Ak predseda PMK, resp. ŠMK preruší žiakovi EČ MS z daného predmetu, žiak môže pokračovať ďalej v PFIČ MS z tohto predmetu a rovnako môže vykonať ÚFIČ MS z tohto predmetu. Ak predseda PMK, resp. ŠMK preruší žiakovi PFIČ z daného predmetu, žiakovi nemôže byť povolené vykonanie ÚFIČ MS z daného predmetu, ale EČ MS z tohto predmetu zostáva v platnosti. Ak bude žiakovi prerušená ÚFIČ MS z daného predmetu, EČ MS zostáva v platnosti ale PFIČ MS sa mu ruší (ide o dve formy tej istej - internej časti MS). Prerušenie skúšky z jedného predmetu neovplyvňuje účasť žiaka na maturitnej skúške z iných predmetov, preto žiak môže konať EČ aj celú IČ MS z iných predmetov. Žiak, ktorému bola prerušená MS z daného predmetu, ju môže vykonať až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (to sa týka ja ÚFIČ MS).


Bližšie informácie k maturite 2024 nájdete na webstránke NÚCEMu.