Poskytnutie dotácie na stravu

Informácia pre rodičov o poskytovaní dotácie na stravu v zmysle právnej úpravy účinnej
od 01.09.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, základnú školu
alebo strednú školu [1]

V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“) požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

S účinnosťou od 01.09.2023 je možné podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách poskytnúť dotáciu na stravu aj na deti, ktoré navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy (ďalej spolu aj „SŠ“), ak rodič požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na  stravu sa poskytuje v sume:

-    1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ  a odobralo obed [2],
-    2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
-    2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a v SŠ a odobralo obed.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

-    za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ a s účinnosťou od 01.09.2023 sa za výchovno-vzdelávaciu činnosť v poslednom ročníku MŠ považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na predprimárnom vzdelávaní v MŠ, pričom dotáciu na stravu v prípade individuálneho vzdelávania je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,
 
-    dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, si vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto diétne jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu. Dotácia na stravu sa v takomto prípade vyplatí rodičovi a dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do školy.

Ak Vaše dieťa navštevuje posledný ročník MŠ, zariadenie predprimárneho vzdelávania, ZŠ, prvý ročník až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v SŠ alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v SŠ po prijatí na vzdelávanie v SŠ z ôsmeho ročníka ZŠ a máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu na dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť na adresu školy Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, 95801 Partizánske alebo ako podpísaný a oskenovaný dokument elektronickyna adresu info@gympe.sk. V prípade, že dieťa sa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (zariadenie školského stravovania, ako prílohu tejto informácie, môže rodičovi zaslať aj zápisný lístok stravníka alebo uviesť iný obvyklý spôsob zápisu na stravovanie).

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.  

_______________________
[1] Je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie na stravu na dieťa použije (v zápisnom lístku na stravovanie alebo na samostatnom tlačive, pričom môže ísť o písomnú alebo elektronickú formu, napr. prostredníctvom Edupage), avšak zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal o poskytnutie dotácie na stravu.

[2] Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Dokumenty na stiahnutie