Pre štvrtákov

Konverzácia v nemeckom jazyku


Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: klasifikovaný predmet

Predmet je zameraný na prípravu z nemeckého jazyka na maturitnú skúšku na úrovni B1 a B2. Na hodinách sa venujeme príprave na maturitnú skúšku ústnej časti – preberajú sa konverzačné témy podľa ERR pre druhý cudzí jazyk, nacvičujú sa konverzačné zručnosti potrebné na MS – opis obrázkov, popis štatistík – t.j. úlohy spojené s vizuálnym podnetom. Súčasťou prípravy je nácvik komunikačných zručností v dialogickej časti – tzv. Rollplay.
Vo štvrtom ročníku sa preberá  druhá  časť požadovaných tém / médiá, zvyky, obyčaje, multikultúrna spoločnosť, vzory, idoly, charakteristika  osôb, reálie nemecky hovoriacich krajín .... / . Ťažiskom je rozširovanie slovnej zásoby a nácvik komunikačných zručností.

Konverzácia v ruskom jazyku

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Predmet je zameraný na prípravu na maturitnú skúšku z ruského jazyka na úrovni B1, prípadne B2.
Budeme preberať konverzačné témy, ktoré sú obsahom maturitných zadaní. Súčasťou hodín bude rozširovanie slovnej zásoby k daným témam, nácvik rôznych komunikačných situácií (dialógov), opis obrázkov, vyjadrenia vlastného názoru, tvorba krátkych príbehov.
Oboznámime sa s reáliami Ruska, s kultúrou a umením, spoznáme výrazné osobnosti.
Súčasťou hodín konverzácie bude aj práca s novinami, časopismi a počúvanie živého ruského jazyka z médií.

Seminár zo slovenského jazyka a literatúry

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Cieľom predmetu bude upevniť a prehĺbiť vedomosti študentov zo slovenského jazyka a literatúry a pripraviť ich na maturitnú skúšku z predmetu.
Rozvíjajú sa predovšetkým praktické zručnosti, schopnosť uplatniť teoretické poznatky vo vlastných jazykových prejavoch.    
Dôraz sa bude klásť na analýzu a interpretáciu textov a tvorbu vlastných textov, ktoré sú primerané konkrétnej komunikačnej situácii. Pozornosť sa venuje aj práci s informáciami, schopnosti argumentovať, čítaniu s porozumením. Zážitkovou formou vyučovania budeme podporovať tvorivé aktivity študentov, rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť.
    Žiaci si upevnia a prehĺbia aj znalosti noriem spisovného jazyka, aby zvýšili jazykovú kultúru svojich písomných i ústnych prejavov.

Seminár z anglického jazyk

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín:    2 hod. týždenne
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet
Cieľom predmetu je upevniť a prehĺbiť vedomosti študentov z anglického jazyka a pripraviť ich na maturitný test z predmetu  na úrovni B2.
Hlavný dôraz sa kladie na prehlbovanie vedomosti v oblasti používania jazyka (Language In Use),  precvičovanie čítania s porozumením (Reading) a počúvania s porozumením (Listening), ktoré sú súčasťou maturitného testu z anglického jazyka.
Špeciálnu pozornosť budeme venovať písaniu anglických slohových prác (Essay Writing), upevneniu znalosti noriem spisovného jazyka, schopnosti argumentovať a správne sa vyjadrovať v anglickom jazyku.

Chémia

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 4, 5
Hodnotenie: klasifikovaný predmet

Predmet Chémia  je zameraný na rozšírenie, upevnenie, prehĺbenie a systematizáciu celého gymnaziálneho učiva chémie. Cieľom je pripraviť študentov na maturitnú skúšku v rozsahu cieľových požiadaviek na MS. Žiaci by mali na vyššej úrovni pochopiť  vzťahy medzi zložením, štruktúrou  a vlastnosťami chemických látok, aktívne uplatňovať už osvojené poznatky  z ostatných prírodovedných predmetov – matematiky, biológie a fyziky.  V laboratóriu zopakovať základné laboratórne techniky a uskutočniť základné experimenty, ktoré doplňujú maturitnú skúšku z chémie. Riešenie úloh a testov zamerané na prijímacie skúšky z predmetu chémia podľa požiadaviek študentov.
Cieľové požiadavky na MS z chémie nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu.

Fyzika

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Predmet Fyzika  je zameraný na rozšírenie, upevnenie, prehĺbenie a systematizáciu celého gymnaziálneho učiva fyziky.    Cieľom je pripraviť študentov na maturitnú skúšku v rozsahu cieľových požiadaviek na MS. Počas roka sa v predmete rozšíri učivo a po doplnení sa riešia testové úlohy vybraté z prijímacích pohovorov na vysoké školy informatického a medicínskeho zamerania. Predmet obsahuje aj niekoľko praktických úloh s využitím dostupných pomôcok zbierky PK fyziky a meracím systémom COACH 6. Súčasťou predmetu je exkurzia do niektorej z elektrární na Slovensku, prípadne do technických múzeí a zariadení vo Švajčiarsku.

Fyzika

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 4
Hodnotenie: klasifikovaný predmet

    Predmet Fyzika  je zameraný na rozšírenie, upevnenie, prehĺbenie a systematizáciu celého gymnaziálneho učiva fyziky.    Cieľom je pripraviť študentov na maturitnú skúšku v rozsahu cieľových požiadaviek na MS. Riešia sa úlohy s využitím vyššej matematiky a učivo sa dopĺňa demonštračnými experimentmi a samostatnou praktickou prácou žiakov.
    Riešia sa testové úlohy vybraté z prijímacích pohovorov na vysoké školy technického zamerania. Súčasťou predmetu je exkurzia do niektorej z elektrární na Slovensku, prípadne do technických múzeí a zariadení vo Švajčiarsku.

Biológia

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 4, 5
Hodnotenie: klasifikovaný predmet

Čo je cieľom týchto hodín ?
    Zopakovať a utvrdiť základné učivo stredoškolskej biológie , ale aj získať nadštandardné vedomosti a zručnosti z rôznych odborov biológie . Poznatky teoretické aj praktické sa budú rozširovať aj podľa typu vysokej školy ,  na ktorú sa prihlásite a bude sa prihliadať aj na vaše osobné požiadavky.
    Hodiny biológie sú vynikajúcou prípravou na spôsob štúdia na vysokej škole, naučia vás samostatnosti a zodpovednosti pri štúdiu , práci s odbornou literatúrou a väčšine laboratórnych techník používaných v biológií.

Čo je obsahom hodín biológie?
1.    Bunka
2.    Systematická  botanika
3.    Životné funkcie rastlín
4.     Systematická zoológia
5.    Životné funkcie živočíchov
6.    Biológia človeka
7.    Genetika
8.    Ekológia
9.    Etológia
10.    Biológia a filozofia
Aké metódy a postupy budeme používať ?
     Každý študent sa svojou vlastnou aktivitou a tvorivou prácou bude spolupodieľať na tvorbe obsahu výučby a na vlastnom vzdelávaní. Učiteľ prechádza z klasickej pozície (odovzdávania hotových vedomostí) k pozícii konzultanta a manažéra vzdelávacieho procesu.
    V rámci hodín biológie je povinná písomná práca – projekt  - na témy , ktoré sú vám vzhľadom na vašu budúcu profesiu blízke a ústna prezentácia tohto projektu.
    Hodiny biológie ponúkajú taktiež možnosť samoštúdia,  samostatnej práce s odbornou literatúrou a odborných referátov.
   Budú zabezpečené exkurzie aj besedy s vedeckými pracovníkmi.

Ako sa bude hodnotiť ?
    Predmet je klasifikovaný. Hodnotiť sa budú  súborne všetky nadobudnuté vedomosti študenta , projekt, referáty , zručnosti a aktivity.

Odporúčaná základná odborná literatúra :
1.    Katarína Ušáková a kol. : Biológia pre gymnáziá 1
2.    Katarína Ušáková a kol. : Biológia pre gymnáziá 2
3.    Katarína Ušáková a kol. : Biológia pre gymnáziá 3
4.    Katarína Ušáková a kol. : Biológia pre gymnáziá 4
5.    Katarína Ušáková a kol. : Biológia pre gymnáziá 5
6.    Katarína Ušáková a kol. : Biológia pre gymnáziá 6
Stanislav Rozsypal a kol.: Přehled biológie

Ekonomika

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: klasifikovaný predmet

Voliteľný predmet ekonomika učí študentov pochopiť základy ekonomického života spoločnosti. Vychádza z aktuálnej legislatívy, orientuje sa na aplikáciu teoretických poznatkov do reálneho ekonomického prostredia. Rozvíja kritický pohľad na hospodársku politiku a na konkrétne ekonomické rozhodnutia, ale aj na ich dôsledky.
Študenti spoznajú najdôležitejšie ekonomické pojmy, naučia sa orientovať v základných ekonomických problémoch, analyzovať ich a kriticky zhodnotiť, sú schopní robiť ekonomické rozhodnutia v bežnom živote.
Počas školského roku sa preberajú nasledujúce tematické celky:
•    Historická podmienenosť ekonomiky.
•    Trhový mechanizmus a jeho pôsobenie.
•    Trh výrobných faktorov.
•    Organizácia a formy podnikania.
•    Makroekonomické pojmy a vzťahy.
•    Peniaze a bankový systém.
•    Ekonomická úloha štátu.
•    Svetové hospodárstvo a jeho vývojové trendy.

Geografia

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 4
Hodnotenie: klasifikovaný predmet

    Obsahom tohto voliteľného predmetu je príprava na maturitu z geografie. Postupne sa v ňom budeme venovať všetkým témam z fyzickej aj humánnej geografie a kartografii. V druhom polroku potom regionálnej geografii sveta a Slovenska. Študenti sa tiež budú môcť oboznámiť s témami maturitných zadaní.

Spoločenskovedný seminár

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 4, 5
Hodnotenie: klasifikovaný predmet

    Spoločenskovedný seminár je určený študentom, ktorí sa rozhodli absolvovať maturitu z občianskej náuky alebo majú záujem o spoločenskovednú problematiku a chcú sa jej venovať v štúdiu na vysokej škole. Nadväzuje na predmet OBN, prináša však rozširovanie a prehlbovanie získaných vedomostí  z psychológie, sociológie, práva, politológie, ekonómie a filozofie.
    Využíva na to rôzne metódy a formy práce – študenti sú vedení k diskusiám na aktuálne témy, učia sa využívať na vyjadrenie svojich názorov akademickú debatu, zapájajú sa do rôznych súťaží, besedujú s odborníkmi, absolvujú exkurziu do NR SR, do koncentračného tábora, zúčastnia sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva, vytvárajú vlastné prezentácie a referáty, na hodinách riešia modelové situácie, pracujú s odbornými časopismi, analyzujú texty filozofov.

Psychológia
Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 4
Hodnotenie: klasifikovaný predmet

Psychológia ako voliteľný predmet je určená študentom, ktorí chcú absolvovať maturitnú skúšku z psychológie alebo majú záujem o štúdium tohto predmetu na vysokej škole.
Študenti sa oboznámia s vybranými poznatkami z oblasti všeobecnej, vývinovej, sociálnej, klinickej, pracovnej psychológie a psychológie osobnosti. Získajú informácie o zákonitostiach a špecifikách psychiky človeka, lepšie spoznajú seba samého i druhých, v kontexte rôznych životných situácií.                    
Ciele vyučovacieho predmetu:                    
1. Osvojiť si základné psychologické pojmy, kategórie a ich vzťahy a uplatňovať ich v reálnych životných situáciách.  
2. Viesť žiakov k sebapoznávaniu a individuálnemu osobnostnému rastu.  
3. Prispievať k záujmu o duševnú hygienu a starostlivosti o duševné zdravie seba a svojich blízkych.
4. Zdokonaľovať komunikáciu, medziľudské vzťahy a vytvoriť si zdravý životný štýl.  Príprava na maturitnú skúšku, prijímacie pohovory a pracovné zaradenie.

Dejepis

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 4, 5
Hodnotenie: klasifikovaný predmet

Zameranie:
Prehľad svetových, národných a regionálnych dejín. Oboznámenie sa so všetkými maturitnými témami z dejepisu. Pomoc pri príprave na prijímacie pohovory s dejepisom.
Dejepisné témy a aktivity podľa výberu žiakov.


Cvičenie z matematiky

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 5
Hodnotenie: klasifikovaný predmet

    Sú určené žiakom, ktorí majú záujem o maturitnú skúšku z matematiky. Obsahom predmetu je systematizácia matematických vedomostí v súlade s cieľovými požiadavkami. Súčasťou predmetu je aj príprava na testovú formu skúšania, ktorou prebieha externá časť maturitnej skúšky. Náplňou cvičení je aj riešenie úloh z prijímacích skúšok na VŠ a ďalších náročnejších úloh z určených okruhov.
Tematické celky:
 Logika, dôkazy, Čísla, Premenná, Výrazy, Funkcie, postupnosti, Rovnice a nerovnice, Planimetria a stereometria, Kombinatorika, Pravdepodobnosť, Štatistika, Kužeľosečky

Seminár z matematiky

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Seminár z matematiky je zameraný na prípravu žiakov na štúdium matematiky na vysokých školách predovšetkým prírodovedného, ekonomického a technického zamerania.
Dopĺňa a rozširuje vyučovanie matematiky o učivo, ktoré nie je obsiahnuté v ISCED 3.
Seminár z matematiky umožňuje žiakom oboznámiť sa s teoretickými základmi ďalších oblastí matematiky, osvojiť si nové pojmy, vzťahy medzi nimi a nové metódy práce. Absolventi tohto seminára majú lepšie predpoklady zvládať matematiku v rámci vysokoškolského štúdia na vysokej škole ekonomického alebo technického smeru, prípadne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky.
Tematické celky:
Diferenciálny a integrálny počet, Matice, Limita funkcie, Komplexné čísla

Informatika

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Predmet je zameraný na prehĺbenie a precvičenie vedomostí z informatiky, používanie ďalších možností a funkcií textového editora, tabuľkového editora, základy databázového programu, tak aby absolventi boli schopný samostatnej úpravy dokumentov, seminárnych prác, prezentácii.

Informatika

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 4. ročník 4-ročného štúdia, 8. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 4, 5
Hodnotenie: klasifikovaný predmet

Predmet je určený pre žiakov, ktorí chcú maturovať z informatiky, je zameraný predovšetkým na programovanie v jazyku Delphi, obsahom je príprava na maturitnú skúšku z informatiky, riešenie úloh maturitných zadaní.
Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30