Stravovanie

Nové zápisné lístky
zverejnené: 23.6.2022

Školská jedáleň pri SOŠ zverejňuje nové zápisné lístky pre prihlásenie odberu stravy a tiež žiadosť na vrátenie preplatkov za neodobranú stravu. Túto žiadosť môžu podať rodičia / zákonní zástupcovia, pokiaľ sa dieťa prestane stravovať v školskej
jedálni v priebehu školského roka a chcú vrátiť preplatok. Všetky žiadosti nájdete v Dokumentoch na stiahnutie na konci stránky

Preplatky za školský rok 2021/2022 budú zaslané v mesiaci júl 2022 na účty
rodičov, ktoré uviedli v zápisnom lístku. Ak rodičia zmenili účet  je potrebné to nahlásiť vedúcej ŠJ osobne alebo telefonicky (038/7479138)


Zmena ceny stravnej jednotky
zverejnené: 30.5.2022

Od 1.6.2022 sa mení mesačná cena stravného takto:

  • 11 – 15 roční žiaci:  26,00 EUR (20dní x 1,30 EUR za 1 obed)
  • 15 – 19 roční žiaci:  28,20 EUR (20 dní x 1,41 EUR za 1 obed)

Bezlepková diéta:

  • 11 – 15 roční:  31,20 EUR (20 dní x 1,56 EUR za 1 obed)
  • 15 – 19 roční:  33,80 EUR (20 dní x 1,69 EUR za 1 obed)

K  1.9.2022 je potrebné si podať prihlášku – zápisný lístok na stravovanie. Platí to pre žiakov všetkých ročníkov ( už  aj stravujúcich sa v školskej jedálni).

Zápisné lístky si vytlačte z webovej  stránky školy. Vyplnené a podpísané doručte vedúcej školskej jedálne na SOŠ  Jána Antonína Baťu, nám. SNP 5 Partizánske. Zápisné lístky môžete odovzdávať od 15.8.


Bezlepková strava:

Je možnosť odoberať aj bezlepkovú stravu, ale žiak musí doložiť potvrdenie od
lekára - špecialistu.

Upozorňujeme rodičov žiakov, aby počas choroby žiakov odhlasovali zo stravy, žiaci nemajú nárok na obed. Rodič platí len surovinové náklady, réžie za žiakov hradí zriaďovateľ (TSK).

Zápisné lístky

  • normálna strava
  • bezlepková diéta

Rodičia detí prvých ročníkov si môžu vytlačiť zápisný lístok, vyplniť ho, podpísať a preskenovaný zaslať na email: anetta.divekyova@spspart.sk

Školská jedáleň sa pri zostavovaní jedálnych lístkov riadi metodickými príručkami pre školské stravovanie a jedlá sú normované podľa vekových skupín stravníkov vydaných v Materiálno-spotrebných normách Ministerstvom školstva. Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm, obed vydaný v primeranom čase a príprava obedov musí spĺňať prísne hygienické normy.   

Prihlasovanie na obedy bude len cez www.strava.cz, číslo našej jedálne 9258.
Prihlasovanie a odhlasovanie obedov je do 10,00 h. na nasledujúci deň. V piatok do
10,00 h. na pondelok.

Výdaj bude na základe čípov na dochádzku, ale až po 7.9., o čom vás budeme informovať

Tešíme sa na Vašu návštevu Školskej Jedálne Strednej odbornej školy a prajeme Vám dobrú chuť!


Anetta Divékyová
vedúca školskej jedálne

 
Žiaci Gymnázia majú možnosť stravovať sa v jedálni Spojenej školy. Pri prihlásení použite číslo zariadenia: 9258.

Dokumenty na stiahnutie