Voliteľné predmety pre šk. rok 2024/25

Vzdelávanie na Gymnáziu, Komenského 2/1074 v Partizánskom je zamerané na to, aby žiak nadobudol všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti, ktoré sú nutné na  zabezpečenie jeho prípravy na ďalšie vzdelávanie, ale aj pre jeho uplatnenie v praxi a živote. Poslaním školy je vybaviť žiaka systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjal. Škola musí umožniť všetkým svojim žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti v jednotlivých vyučovacích predmetoch, umožniť rozvoj ich kľúčových spôsobilostí, dať im šancu, aby sa rozvíjali podľa vlastných schopností a umožniť im zažiť úspech. Aj na tento účel slúžia voliteľné hodiny, ktorých počet pre jednotlivé ročníky určuje štátny vzdelávací program pre gymnázia.

Na voľbu voliteľných predmetov sú v súlade s platným školským vzdelávacím programom rezervované voliteľné hodiny nasledovným spôsobom:
1. do 3. ročníka štvorročného štúdia a do 7. ročníka  osemročného štúdia si žiaci všetkých tried z ponuky voliteľných predmetov vyberajú 1 voliteľný predmet s dvojhodinovou týždennou dotáciou,
2. do 4. ročníka štvorročného štúdia si žiaci všetkých tried z ponuky voliteľných predmetov vyberajú 1  voliteľný predmet s päťhodinovou týždennou dotáciou, 1 voliteľný predmet so štvorhodinovou týždennou dotáciou a 1 voliteľný predmet s dvojhodinovou týždennou dotáciou.

POKYNY PRE ŽIAKOV

 1. Žiaci si môžu vybrať voliteľné predmety iba z ponuky, ktorá je oficiálne schválená riaditeľom školy a ktorá bola vypracovaná na základe návrhov jednotlivých predmetových komisií. Dokument s touto ponukou je žiakom i rodičom k dispozícii na webovej stránke školy pod názvom Voliteľné predmety.
 2. Žiaci 2. ročníka štvorročného štúdia a 6. ročníka osemročného štúdia si vyberajú z ponuky voliteľných predmetov pre 3. ročník štvorročného štúdia a 7. ročník osemročného štúdia (viď TABUĽKA I).
 3. Žiaci 3. ročníka štvorročného štúdia si vyberajú z ponuky voliteľných predmetov pre 4. ročník štvorročného štúdia (viď TABUĽKA II).
 4. Obsahová náplň jednotlivých voliteľných predmetov je na webovej stránke školy www.gympe.sk  (za jej obsah sú zodpovední vedúci jednotlivých predmetových komisií).
 5. V charakteristike jednotlivých voliteľných predmetov je uvedené, či je predmet klasifikovaný/neklasifikovaný.
 6. Výber voliteľného predmetu je záväzný na celý školský rok, t. j. nemožno ho v priebehu školského roka meniť.
 7. Štúdium voliteľného predmetu možno po ukončení 3. ročníka a 7. ročníka prerušiť, t. j. nie je podmienkou, že v ňom musí žiak povinne pokračovať v 4. ročníku.
 8. Aby sa mohol voliteľný predmet v danom školskom roku otvoriť, musí si ho vybrať minimálne 12 žiakov z ročníka. Výnimky v počte žiakov na danom voliteľnom predmete schvaľuje riaditeľ školy.
 9. Pri výbere voliteľných predmetov treba zohľadňovať aj to, z čoho chcú žiaci maturovať a na aký typ vysokej školy sa plánujú prihlásiť. V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 224/2022 o strednej škole, maturuje žiak gymnázia povinne zo štyroch predmetov, pričom ich skladba je nasledovná – slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk na úrovni B2, voliteľný maturitný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetov, ďalší voliteľný maturitný predmet. Podľa § 12, ods. 12 tejto vyhlášky musí jeden z voliteľných maturitných predmetov spĺňať podmienku, že súčet týždenných hodinových dotácií počas celého štúdia je najmenej šesť (do tejto dotácie sa počíta aj hodinová dotácia zo semináru alebo cvičenia rovnakého zamerania). Informáciu o hodinových dotáciách jednotlivých predmetov v jednotlivých typoch tried možno nájsť v učebnom pláne, ktorý je súčasťou školského vzdelávacieho programu zverejneného na webovej stránke školy.
 10. Každý žiak zaznamená svoju voľbu voliteľných predmetov vo formulári Elektronickej žiackej knižky (EŽK).
 11. V prípade nedostatočného záujmu o daný voliteľný predmet, bude zástupkyňa riaditeľa kontaktovať daného žiaka.
 12. Výber voliteľných predmetov žiak potvrdí vlastnoručným podpisom, čím sa stáva pre neho záväzný a nemožno ho meniť.
 13. Výber vyučujúcich jednotlivých voliteľných predmetov žiakmi sa neuskutočňuje.
 14. Žiak sa prihlási na daný voliteľný predmet do 15. marca 2024

 

POKYNY PRE TRIEDNYCH UČITEĽOV

 1. Základné informácie o tom, ako postupovať pri výbere voliteľných predmetov, žiaci dostanú koncom januára (v triednej knihe treba o tomto vykonať zápis do zoznamu triednických hodín).
 2. Žiaci sa budú prihlasovať na voliteľné predmety pomocou formulára v Elektronickej žiackej knižke do 15. marca. (Inštrukcie budú podané žiakom na hodinách informatiky, prípadne bude náhradný spôsob prihlasovania).
 3. Ak žiak resp. žiaci v triede v danom období študujú v zahraničí, je potrebné zistiť ich záujem iným spôsobom (napr. cez rodičov, telefonicky, prostredníctvom e-mailu); návratku v tomto prípade podpíše priamo triedny učiteľ, pričom uvedie, akým spôsobom získal požadované informácie (napr. pripne vytlačený e-mail žiaka).


VOLITEĽNÉ PREDMETY

Tabuľka 1.
PONUKA VOLITEĽNÝCH PREDMETOV PRE 3. ROČNÍK ŠTVORROČNÉHO RESP.  7. ROČNÍK OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

U všetkých predmetov je 2-hodinová dotácia za týždeň.

vzdelávacia oblasť názov voliteľného predmetu skratka
Jazyk a komunikácia Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Človek a príroda Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z chémie CVC
Výpočty z chémie CIK
Cvičenia z biológie CVB
Človek a spoločnosť Seminár z dejepisu - národné dejiny SED
Seminár z geografie SEG
Mediálna výchova MDV
Viac ako peniaze VPE
Matematika a práca
s informáciami
Cvičenia z matematiky CVM
Základy programovania

ZPG


Tabuľka 2.
PONUKA VOLITEĽNÝCH PREDMETOV PRE 4. ROČNÍK ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA  RESP.  8. ROČNÍK OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

vzdelávacia oblasť názov voliteľného predmetu skratka počet hodín
za týždeň
Jazyk a
komunikácia
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ 2
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ 2
Seminár z anglického jazyka SAJ 2
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry ESI 2
Človek a
príroda
Chémia CHE 4 4
Chémia CHE 5 5
Fyzika FYZ 2 2
Fyzika FYZ 4 4
Biológia BIO 4 4
Biológia BIO 5 5
Človek a
spoločnosť
Ekonomika EKO 2
Geografia GEG 4
Spoločenskovedný seminár SVS 5 5
Spoločenskovedný seminár SVS 4 4
Psychológia PSY 4
Dejepis DEJ 4 4
Dejepis DEJ 5 5
Umenie a kultúra pre maturantov UKP 2
Matematika a
práca
s informáciami

Cvičenia z matematiky CVM 5
Seminár z matematiky SEM 2
Informatika INF 2 2
Informatika INF 4 4
 
Voliteľné predmety v šk. roku 2024/25
Voliteľné predmety v šk. roku 2024/25