Erasmus+

erasmus logo

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.

Gymnázium Partizánske získalo akreditáciu Erasmus+ na roky 2022 – 2027, čo znamená, že v tomto období má možnosti realizovať mobility učiteľov i študentov, ktorých cieľom je inovovať a zlepšovať vyučovanie, zvyšovať jeho atraktivitu a začleňovať školu do medzinárodného prostredia.

erazmus
Maturant Kristián Winter s angličtinárom Ibrahimom Chalitovičom vycestovali v októbri 2022 do Portugalska

Program na tieto roky kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu. Ciele, ktoré sme si ako škola stanovili v programe Erasmus+, sa orientujú na internacionalizáciu vyučovania (prostredníctvom vzdelávania učiteľov a prostredníctvom rozvíjania medzinárodnej spolupráce), na terénne vyučovanie, ktoré vedie študentov k uvedomovaniu si prostredia, v ktorom žijú, ako aj k jeho zveľaďovaniu, a na modernizáciu metód využívaných na vyučovaní (najmä metóda CLIL).


Veríme, že po počiatočných mobilitách učiteľov budú títo ďalej rozvíjať ciele programu a postupne sa nám bude dariť realizovať aj mobility študentov, ktoré by boli prospešné pre rozvoj ich jazykových zručností, ako aj rozvoj ich sociálneho a spoločenského vedomia.

„Mier sa nedá udržať silou, dá sa dosiahnuť iba pochopením.“ Albert Einstein