Výberové konanie

Gymnázium Partizánske vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta pre pedagogického zamestnanca, učiteľa pre stredné všeobecné vzdelávanie s aprobáciou:  anglický jazyk s kombináciou chémia a  anglický jazyk s kombináciou francúzskeho, španielskeho  alebo talianskeho jazyka

Informácia o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce:           Gymnázium, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske
Termín nástupu:                    01.09.2024
Pracovný pomer:                   na dobu určitú,  do 31. 8. 2025
Druh pracovného pomeru:    plný úväzok
Platové podmienky: Odmeňovanie je podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone  práce vo verejnom záujme, základný min. 1161,50 € v závislosti od skúseností uchádzača/uchádzačky.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

  • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • nadšenie pre predmet a jeho vyučovanie
  • bezúhonnosť
  • schopnosť otvorene spolupracovať a hľadať spoločné riešenia problémov
     

Zoznam požadovaných dokladov:

  • prihláška do výberového konania
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, pre uchádzačov o zamestnanie v evidencii záujemcov o zamestnanie po dobu dlhšiu, za účelom účasti v budúcich výberových konaniach. Viac informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov nájdete na webovej stránke: https://www.gympe.sk/dokumenty/gdpr/pam-uchadzaci-o-zamestnanie.html?page_id=11948

Prihlášku a požadované doklady (nemusia byť úradne overené fotokópie)  do výberového konania je potrebné doručiť poštou na adresu: Gymnázium, PhDr. Vladimír Marko, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske alebo osobne do  14.06.2024 do 12 hod. na sekretariát školy.  Obálku označiť v ľavom hornom rohu NEOTVÁRAŤ – pedagogický zamestnanec.

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov. Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske. Súčasťou výberového konania bude pohovor s uchádzačom. Na presný termín výberového konania budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

V Partizánskom 03.06.2024

PhDr. Vladimír Marko
riaditeľ školy


Dokumenty na stiahnutie