TEV - Študentská latka - 26. ročník

latka

ORGANIZÁTOR: Gymnázium Partizánske, Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy

TERMÍN: 16. november 2023

MIESTO: Telocvičňa Gymnázia Partizánske (vchod zo Strojárenskej ulice)

KATEGÓRIE:
- st. žiačky/žiaci, ročník nar. 2008 a mladšie
- ml. dorastenky/dorastenci, ročník nar. 2006 – 2007
- st. dorastenky/dorastenci, ročník nar. 2004 – 2005

PRIHLÁŠKY:

Pre urýchlenie práce organizátorov pri prezentácii žiadame prihlásiť žiakov cez elektronický prihlasovací systém do utorka 15. 11. 2023, 15:00 h. Iný spôsob prihlásenia je možný len po predchádzajúcom súhlase riaditeľa pretekov alebo hlavného rozhodcu.

PREZENTÁCIA:
v telocvični GYM PE v čase 8.20 - 8.45 h.

CENY:
diplomy a vecné ceny pre prvých troch pretekárov v každej kategórii.

ORGANIZAČNÝ TÍM
- riaditeľ pretekov: PhDr. Vladimír MArko
- hlavný rozhodca: Mgr. Peter Ivanka
- rozhodcovia: Mgr. Michal Hulla, Mgr. Tamara Popluhárová, Mgr. Eliška Bettáková
- propagácia a médiá: Mgr. Martin Znášik

ČASOVÝ  ROZPIS  PRETEKU
7:40 - 8:40 - prezentácia účastníkov vo vestibule telocvične
8:40           - porada vedúcich družstiev
8:55           - slávnostné otvorenie súťaže
9:00           - začiatok pretekov. Skáče sa na 2 doskočiskách. Začínajú kategórie
                    žiačok/žiakov, postupne sa pridávajú ml. dorastenky/dorastenci
                    a st. dorastenky/dorastenci
13:00 - Vyhlásenie výsledkov.

Základné výšky - návrh
staršie žiačky            110 cm        
mladšie dorastenky    115 cm
staršie dorastenky     115 cm

starší žiaci               115cm
mladší dorastenci      125cm
starší dorastenci        135cm

CENY:

Prví traja v každej kategórii vecné ceny a diplomy.