English language competition

English language competition

Propozície

Gymnázium Partizánske v školskom roku 2023/2024 vyhlasuje 16. ročník súťaže v  anglickom jazyku English Language Competition (ELC). Súťaž je určená pre žiakov všetkých škôl v meste Partizánske. Každý žiak, ktorý má rád angličtinu, má možnosť vyskúšať si, ako obstojí v konkurencii svojich rovesníkov. Vyhrať síce nemôže každý, ale aj nadobudnuté skúsenosti môžu žiakov posunúť o krok vpred. Víťazi budú odmenení hodnotnými vecnými cenami (v minulých ročníkoch napr. MacBook, tablet, mobilný telefón, jazykový kurz v zahraničí...).

Podmienky

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl mesta Partizánske vo veku
od 12 do 19 rokov. Súťaž sa bude realizovať v dvoch kategóriách:

Kategória E1/ JUNIORS
- žiaci 6. – 9. ročníka základných škôl
- žiaci 1. – 4. ročníka osemročného gymnázia

Kategória E2/ SENIORS
- žiaci stredných škôl a štvorročného gymnázia
- žiaci 5. – 8. ročníka osemročného gymnázia

Prihlášky

V prípade záujmu súťažiaci vyplnia elektronickú prihlášku, alebo prihlášku v papierovej podobe a doručia ju na školu Gymnázium Partizánske. Môžu si zvoliť jednu z nasledujúcich možností:

  1. odoslanie na adresu: Mgr. Miroslava Nyitraiová, Gymnázium, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske,  pričom obálku treba označiť heslom „SÚŤAŽ ELC“;
  2. odoslanie v elektronickej podobe na mailovú adresu eng.lang.comp@gmail.com ;
  3. osobné doručenie na sekretariát Gymnázia Partizánske (v obálke označenej heslom „SÚŤAŽ ELC“ a adresovanej na meno Mgr. Miroslava Nyitraiová.

Termín: do 2. 10. 2023

Priebeh súťaže:

Súťaž bude prebiehať v troch kolách:

1. kolo:
Postupujúci študenti budú pozvaní na prvú časť písomnej časti súťaže, ktorou bude písanie testu (on-line formou). Test sa bude skladať z troch častí:

  1. počúvanie s porozumením
  2. použitie slovnej zásoby a gramatiky
  3. čítanie s porozumením

Používať je povolené iba počítač s možnosťou pripojenia sa na internet.
Predpokladaný termín: 9.10. 2023

2. kolo:
Postupujúci študenti budú pozvaní na druhú časť písomnej časti súťaže, ktorou bude písomná kompozícia v anglickom jazyku a bude prebiehať prezenčne. Je povolené používať iba písacie potreby.
Predpokladaný termín: 17.10. 2023

Na základe výsledkov komisia vyberie cca 5 – 10 finalistov v každej kategórii, ktorí postúpia do tretieho kola.

3. kolo:
Vybraní finalisti budú pozvaní na ústny pohovor. Finalisti budú vopred oboznámení s témou, na ktorú si pripravia prezentáciu a ktorú potom predstavia na ústnom pohovore. Druhou časťou ústneho pohovoru bude krátky nepripravený rozhovor na určenú tému.

Termín: december 2023

Na záver komisia vyberie víťazov.
Termín vyhlásenia víťazov: január 2024

Hodnotiaca komisia bude zložená z dvoch vyučujúcich anglického jazyka z Gymnázia Partizánske a dvoch nezávislých vyučujúcich anglického jazyka z iných škôl. Oprava všetkých prác bude prebiehať anonymne. Každý účastník dostane kód, pod ktorým bude vedený počas celého priebehu súťaže. Všetky písomné materiály zostanú na škole a budú archivované do konca školského roka 2023/2024.

Ceny do súťaže venuje mesto Partizánske a firmy FATRA IZOLFA, a.s., BigMat
CENTAR, Skylan s.r.o.

V prípade nejasností nás kontaktujte na adrese: eng.lang.comp@gmail.com

Mgr. Vladimír Marko
riaditeľ Gymnázia Partizánske

Mgr. Miroslava Nyitraiová
organizátorka súťaže


Dokumenty na stiahnutie