Pre tretiakov

Konverzácia v nemeckom jazyku  

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 3. ročník 4-ročného štúdia, 7. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne: 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Predmet je zameraný na prípravu z nemeckého jazyka na maturitnú skúšku na úrovni B1 a B2. Na hodinách sa venujeme príprave na maturitnú skúšku ústnej časti – preberajú sa konverzačné témy podľa ERR pre druhý cudzí jazyk, nacvičujú sa konverzačné zručnosti potrebné na MS – opis obrázkov, popis štatistík – t.j. úlohy spojené s vizuálnym podnetom. Súčasťou prípravy je nácvik komunikačných zručností v dialogickej časti – tzv. Rollplay.

V treťom ročníku sa preberá prvá časť požadovaných tém / rodina, škola, zdravie, človek a príroda, ochrana životného prostredia .... / . Ťažiskom je rozširovanie slovnej zásoby a nácvik komunikačných zručností.


 

Konverzácia v ruskom jazyku

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 3. ročník 4-ročného štúdia, 7. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne: 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Predmet je zameraný na prípravu na maturitnú skúšku z ruského jazyka na úrovni B1, prípadne B2.

Budeme preberať konverzačné témy, ktoré sú obsahom maturitných zadaní. Súčasťou hodín bude rozširovanie slovnej zásoby k daným témam, nácvik rôznych komunikačných situácií (dialógov), opis obrázkov, vyjadrenia vlastného názoru, tvorba krátkych príbehov.

Oboznámime sa s reáliami Ruska, s kultúrou a umením, spoznáme výrazné osobnosti.

Súčasťou hodín konverzácie bude aj práca s novinami, časopismi a počúvanie živého ruského jazyka z médií.


Konverzácia v anglickom jazyku

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 3. ročník 4-ročného štúdia, 7. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne: 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Vzhľadom na to, že v 21. storočí prebieha väčšia časť medzinárodnej komunikácie(či už formálnej alebo súkromnej) práve v anglickom jazyku, je opodstatnenosť tohto predmetu očividná a jeho výučba potrebná.

Voliteľný predmet Konverzácia v anglickom jazyku v 3.ročníku je zameraný hlavne na rozvíjanie jednej z najhlavnejších komunikačných zručností v jazyku, a to rozprávanie. Ja koncipovaný ako začiatok prípravy na ústnu časť maturitnej skúšky z anglického jazyka, v ktorej študent ma ovládať slovnú zásobu, vedieť sa orientovať a vedieť sa vyjadriť ku 25 maturitným okruhom, uvedeným v cieľových požiadavkách, ktoré sú v dispozícii na stránke Štátneho pedagogického ústavu.

Úlohou študenta počas maturitnej skúšky je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore. Hodnotí sa vyjadrenie stanoviska, vecná argumentácia, výber faktov a informácií, gramatika.

Slovná zásoba a ostatné vyjadrovacie prostriedky sú zamerané tak, aby študentovi umožnili dohovoriť sa v reálnych komunikačných situáciách. Zároveň pripravujú študenta na to, aby v rámci svojich znalostí s relatívnou ľahkosťou dokázal prejaviť svoj názor a reagovať na ostatné názory v diskusii či rozhovore o súčasných spoločenských problémoch a otázkach, kultúre, športe a iných zložkách spoločenského života.

V priebehu roka sa bude rozširovať a upevňovať učivo k tým témam, ktoré sa už preberali v priebehu dvoch rokov, ako napr. Family, Sports, Hobbies.

K efektívnosti výučby jazyka vo veľkej miere prispieva využívanie didaktickej techniky ako napr. projektor, dvd a cd prehrávače, počítač, QOMO tabuľa a pod.


Cvičenia z fyziky

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 3. ročník 4-ročného štúdia, 7. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

 

Predmet je zameraný na doplnenie učiva riešením úloh a demonštračnými a praktickými cvičeniami žiakov.

Úlohy sú vyberané k témam, ktoré sa preberajú na hodinách povinnej fyziky v  1. až 3. Ročníku.

Pri práci sa využíva hlavne merací systém a softvér COACH 6 s využitím snímačov teploty, zvuku, magnetickej indukcie, sily, pohybu, tlaku, elektrického napätia a prúdu, EKG, vitálnej kapacity pľúc a iných. Niektoré merania sú založené na zhotovení videa a spracovaní fyzikálnych dejov prostredníctvom PC a meracieho systému. Na vyučovaní sa využíva aj modelovanie jednoduchých fyzikálnych dejov v tomto softvéri. Súčasťou predmetu je exkurzia do niektorej z elektrární na Slovensku, prípadne do technických múzeí a zariadení vo Švajčiarsku.


 

Cvičenia z biológie

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 3. ročník 4-ročného štúdia, 7. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: klasifikovaný predmet

Hodiny biológie sú určené študentom , ktorí majú hlbší záujem o biológiu , chcú z nej maturovať  a robiť prijímacie pohovory na rôznych fakultách , ale aj pre tých , ktorí s biológiou vo svojej profesijnej orientácií nepočítajú ale majú k nej pozitívny vzťah.

Cieľ : Hodiny sú zamerané na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí  z tých tematických celkov , ktoré sú pre študentov náročnejšie na pochopenie alebo sú  prebraté v nedostatočnom rozsahu. Na cvičeniach študenti nadobudnú praktické zručnosti y laboratórnej techniky.

 

Obsah výučby  cvičení z biológie :
1.Fylogenéza jednotlivých sústav
2.Systematická zoológia – jednobunkovce
                                            - diblastica
                                            - triblastica
                                            - článkonožce
                                            - ostnatokožce
                                            - chordáta
                                            - stavovce
3.Bunka
4.Fyziológia rastlín

Povinná literatúra :

 1. Katarína Ušáková a kol. : Biológia pre gymnáziá 1
 2. Katarína Ušáková a kol. : Biológia pre gymnáziá 2
 3. Katarína Ušáková a kol. : Biológia pre gymnáziá 3
 4. Katarína Ušáková a kol. : Biológia pre gymnáziá 4

 

Cvičenia z chémie

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 3. ročník 4-ročného štúdia, 7. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Rozšírenie a doplnenie vedomostí zo všeobecnej a anorganickej chémie podľa cieľových požiadaviek na MS z chémie. Riešenia príkladov zo všeobecnej chémie. Precvičovanie anorganického názvoslovia podľa cieľových požiadaviek na MS z chémie a rozsahu prijímacej skúšky z chémie na VŠ a požiadaviek študentov.

Doplniť teoretické hodiny o praktické cvičenia, ktoré vyplývajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti absolventa gymnázia z chémie. Žiak by mal po absolvovaní CVC vedieť aplikovať poznatky z teoretického vyučovania, navrhnúť a uskutočniť experiment, spracovať jeho výsledky, z experimentov napísať laboratórny protokol, dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri práci v chemickom laboratóriu a prejaviť schopnosť samostatnej práce a práce v skupinách. Cvičenia sa budú realizovať v chemickom laboratóriu.


 

Chémia v príkladoch

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 3. ročník 4-ročného štúdia, 7. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Hodiny výpočtov z chémie sú určené študentom, ktorí majú hlbší záujem o chémiu, chcú z nej maturovať  a robiť prijímacie pohovory na rôznych fakultách.

Cieľ : Hodiny sú zamerané na prehĺbenie a precvičenie chemických príkladov z jednotlivých tematických celkov, ktoré sú pre študentov náročnejšie na pochopenie, alebo sú  prebraté v nedostatočnom rozsahu. Prepočítavali by sa príklady z prijímacích pohovorov na medicínu a farmáciu.


 

Seminár z dejepisu – národné dejiny

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 3. ročník 4-ročného štúdia, 7. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Prehľad dejín Slovenska od praveku po začiatok 21. storočia. Oboznámenie sa s polovicou maturitných tém z dejepisu. Dejepisné témy a aktivity podľa výberu žiakov.


Seminár z geografie

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 3. ročník 4-ročného štúdia, 7. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Obsahová náplň tohto voliteľného predmetu je ako názov napovedá regionálna geografia sveta. Z časových dôvodov nie je možné obsiahnuť na bežných hodinách geografie v 2. ročníku všetky krajiny sveta. Preto je k dispozícii tento predmet, kde môžeme svet rozdeliť podľa rôznych kritérií: na štáty, ostrovy, púšte, pohoria, politické systémy, venovať sa im budeme širšie a detailnejšie.


 

Viac ako peniaze

Školský rok : 2023/2024

Ročník : 3. ročník 4-ročného štúdia, 7. ročník 8-ročného štúdia

Počet hodín týždenne : 2

Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

 

Cieľom tohto voliteľného predmetu je zvýšiť finančnú gramotnosť študentov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Problematika financií a finančnej gramotnosti je veľmi široká, preto sa vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti. Jednotlivé témy sú koncipované tak, aby im študenti porozumeli a aby si prostredníctvom nich rozšírili a umocnili svoje schopnosti. Naučia sa riešiť úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi.

Na vyučovacích hodinách sa využíva zážitkový vzdelávací program Viac ako peniaze Slovenskej bankovej asociácie a spoločnosti Junior Achievement Slovensko. Vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom zážitkových metód, praktických cvičení, interaktívnej online učebnice. Dôležitou podporou výučby je konzultant z praxe.

Počas školského roku sa preberú nasledujúce tematické celky:

 • Peniaze.
 • Naše príjmy a výdavky.
 • Riadenie osobných a rodinných financií.
 • Ako fungujú banky.
 • Môj prvý účet v banke.
 • Ako a čím platíme.
 • Moderné bankové nástroje.
 • Existuje niečo iné okrem peňazí?
 • Zadĺžiť sa rozumne.
 • Životné istoty a riziká.

 

Mediálna výchova

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 3. ročník 4-ročného štúdia, 7. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Predmet prispieva k lepšej orientácii študentov v mediálnom prostredí, rozvíja ich mediálnu gramotnosť. Vedie žiakov k aktívnemu a zodpovednému využívaniu prostriedkov masovej komunikácie, posilňuje ich hodnotovú orientáciu. Učí ich tvorivo a aktívne pristupovať k procesu mediálnej komunikácie, nezávisle interpretovať mediálne obsahy, odhaliť spôsoby mediálnej manipulácie. Predmet oboznamuje študentov s vybranými poznatkami z oblasti médií, s klasifikáciou a s funkciami masových médií, s ich postavením v spoločnosti.

Počas školského roku sa preberajú nasledujúce tematické celky:

 • Komunikácia
 • Žurnalistika
 • Mediálne obsahy
 • Médiá v súčasnej spoločnosti
 • Zábava v médiách
 • Médiá a reklama
 • Vplyv a moc médií
 • Regulácia médií

 

Cvičenie z matematiky

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 3. ročník 4-ročného štúdia, 7. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Sú určené pre žiakov, ktorí majú záujem po skončení štúdia na gymnáziu pokračovať v štúdiu na vysokej škole ekonomického smeru, technického smeru alebo sa chcú venovať štúdiu prírodovedných predmetov. Obsahom cvičení je systematizácia učiva, ktoré bolo preberané počas 1. a 2. ročníka, riešenie úloh z prijímacích skúšok na VŠ a ďalších náročnejších úloh z určených okruhov.

Tematické celky:

Čísla, premenná, výrazy, Funkcie, rovnice a nerovnice, Logika, Kombinatorika, Komplexné čísla.


 

Základy programovania

Školský rok : 2023/2024
Ročník : 3. ročník 4-ročného štúdia, 7. ročník 8-ročného štúdia
Počet hodín týždenne : 2
Hodnotenie: neklasifikovaný predmet

Spoznajte programovanie a robotiku hravo a zábavne. Predmet je určené nielen pre nadšencov robotiky, ale aj pre tých, ktorí chcú spoznať túto oblasť informatiky. Na vyučovacích hodinách spoznáte mikropočítač Micro:bit.  Na programovanie mikropočítačovej dosky Micro:bit sa používa buď online grafické prostredie MakeCode, v ktorom študenti vytvárajú pomocou spájania blokov funkčné programy, alebo programovací jazyk Python.  K mikropočítaču je možné pripojiť rôzne senzory a naprogramovať zaujímavé aplikácie.

V tomto predmete tiež nadobudnutie základné informácie, poznatky, skúsenosti a zručnosti v príprave 3D modelov a samotnej 3D tlače. Naučíte sa sami si vytvoriť svoj model a vytlačiť ho na 3D tlačiarni.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30