English language competition

ELC 2021

Propozície

Gymnázium Partizánske v školskom roku 2021/2022 vyhlasuje 14. ročník  súťaže v anglickom jazyku English Language Competition (ELC). Súťaž je určená pre žiakov všetkých škôl v meste Partizánske. Každý žiak, ktorý má rád angličtinu, má možnosť vyskúšať si, ako obstojí v konkurencii svojich rovesníkov. Vyhrať síce nemôže každý, ale aj nadobudnuté skúsenosti môžu žiakov posunúť o krok vpred. Víťazi budú odmenení hodnotnými vecnými cenami (v minulých ročníkoch napr. MacBook, tablet, mobilný telefón, jazykový kurz v zahraničí...).

Podmienky:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl mesta Partizánske vo veku od 12 do 19 rokov. Súťaž sa bude realizovať v dvoch kategóriách:
Kategória E1/ JUNIORS    
- žiaci 6. – 9. ročníka základných škôl
- žiaci 1. – 4. ročníka osemročného gymnázia
Kategória E2/ SENIORS    
- žiaci stredných škôl a štvorročného gymnázia
- žiaci 5. – 8. ročníka osemročného gymnázia

Priebeh súťaže:

Súťaž bude prebiehať v troch kolách:
1. kolo:
Uchádzači napíšu list, ktorý spolu s vyplnenou prihláškou pošlú na adresu Gymnázia Partizánske do 30. septembra 2021.

Zadanie listu:
Napíš nám list (v rozsahu max. do 300 slov), v ktorom:
•    sa predstavíš,
•    uvedieš dôvody prečo sa chceš zúčastniť tejto súťaže,
•    uvedieš argumenty prečo by si práve ty mal túto súťaž vyhrať.

Na základe výsledkov komisia vyberie študentov, ktorí budú pozvaní na 2. kolo – test.

2. kolo:
Postupujúci študenti budú pozvaní na druhú časť písomnej časti súťaže, ktorou bude písanie testu. Test sa bude skladať z troch častí:
1.    počúvanie s porozumením
2.    použitie slovnej zásoby a gramatiky
3.    čítanie s porozumením
Používať je povolené iba písacie potreby.
Predpokladaný termín: 1. – 14 . október 2021

Na základe výsledkov testov komisia vyberie cca 5 – 10 finalistov  v každej kategórii, ktorí postúpia do tretieho-finálneho kola.
Predpokladaný termín: 18. – 29. október 2021
 

3. kolo:
Vybraní finalisti budú pozvaní na ústny pohovor. Finalisti budú vopred oboznámení s témou, na ktorú si pripravia prezentáciu, ktorú potom predstavia na ústnom pohovore. Druhou časťou ústneho pohovoru bude krátky nepripravený rozhovor.
Termín: november 2021

Na záver komisia vyberie víťazov.            

Termín vyhlásenia víťazov: december 2021

Hodnotiaca komisia bude zložená z dvoch vyučujúcich anglického jazyka z Gymnázia Partizánske a dvoch nezávislých vyučujúcich anglického jazyka z iných škôl.
Oprava všetkých prác bude prebiehať anonymne. Každý účastník dostane kód, pod ktorým bude vedený počas celého priebehu súťaže.
Všetky písomné materiály zostanú na škole a budú archivované do konca školského roka 2021/2022.

Prihlášky:

V prípade záujmu súťažiaci vyplnia prihlášku (na stiahnutie tu) a spolu s listom ju doručia na školu Gymnázium Partizánske. Môžu si zvoliť jednu z nasledujúcich možností:

a) odoslanie na adresu: Mgr. Miroslava Nyitraiová, Gymnázium, Komenského 2/1074, 95801 Partizánske
     pričom obálku treba označiť heslom „SÚŤAŽ ELC“;
b) odoslanie v elektronickej podobe na mailovú adresu eng.lang.comp@gmail.com;
c) osobné doručenie na sekretariát Gymnázia Partizánske (v obálke označenej heslom „SÚŤAŽ ELC“ a adresovanej na meno Mgr. Miroslava Nyitraiová)

Termín: do 30. 9. 2021

Ceny do súťaže venuje mesto Partizánske a firmy FATRA IZOLFA, a.s., IKARCOM s.r.o., Skylan s.r.o. V prípade nejasností nás kontaktujte na adrese: eng.lang.comp@gmail.com.

Mgr. František Štetiar
riaditeľ Gymnázia Partizánske

Mgr. Miroslava Nyitraiová
organizátorka súťaže


Dokumenty na stiahnutie