Chystáš sa na gymnázium?

prijimacky

„Nečakajte na zázraky, celý Váš život je zázrak.“
(A. Einstein)

V tomto školskom roku sa oveľa viac pohybujeme v online priestore. Zvykli sme si na zdieľanie informácií, na hľadanie rôznych ciest a spôsobov riešenia situácií, na komunikáciu. Nenahradí to vzájomný kontakt, ale snažíme sa z daných možností vyťažiť čo možno najviac. Radi Vás a Vaše deti v tomto čase podávania prihlášok na stredné školy, hľadania cesty kam ísť po skončení základnej školy privítame na online Dni otvorených dverí nášho Gymnázia 25.02.2022. Prevedieme Vás našou školou a radi odpovieme na Vaše otázky po skončení podujatia.

Ak zvažujete spolu so svojimi deťmi, či je gymnázium vhodná škola práve pre Vás, možno vám pomôžu aj nasledujúce riadky.

Voľba strednej školy je jedným z prvých vážnejších krokov, ktoré treba urobiť. Gymnázium je škola, ktorá poskytuje všeobecné vzdelanie. To znamená, že je vhodným typom školy hlavne pre tých, ktorí sa radi a ľahko učia, ktorí ešte nemajú úplne vyhranené záujmy a nevedia presne, aké povolanie by chceli v živote vykonávať. Práve štyri roky štúdia na gymnáziu môžu byť veľmi dobrým časom na sebapoznanie a prehĺbenie a rozvoj vlastných schopností. Ak si deviatak a vieš presne, že raz chceš študovať na univerzite, či vysokej škole, tak gymnázium je pre Teba najlepšou a jednoznačnou voľbou.

Absolventi Gymnázia Partizánske sa takmer na 100% každý rok úspešne umiestnia na zvolené vysoké školy nielen na Slovensku ale aj v zahraničí- hlavne v Českej Republike, Dánsku, Veľkej Británii, či Nemecku.

Počas štúdia u nás sa zdokonalíš v ovládaní dvoch cudzích jazykov, čo je v súčasnosti už nevyhnutnosť. Kvalitná výučba je podporená aj prostredníctvom viacerých projektov. V poslednom ročníku si budúci maturanti môžu zvoliť iba tie predmety, o ktoré majú záujem a pripraviť sa tak na úspešné a pokojné zvládnutie maturitnej skúšky, či prijímacích pohovorov na vysoké školy. Naši žiaci sa často umiestňujú na popredných priečkach vo vedomostných  súťažiach, olympiádach ale nezaostávajú ani v športe. Okrem práce v záujmových krúžkoch sa zúčastňujú aj na lyžiarskom a snowboardingovom kurze, plaveckom kurze, kurze ochrany života a zdravia, školského plesu a iné.     

Budovanie vzájomných vzťahov a dôvery, pocit prijatia, spolupatričnosti a príslušnosti ku komunite je pre nás kľúčový. Záleží nám na tom, aby žiaci a študenti chodili do školy radi a cítili sa tu dobre a bezpečne. Aj preto ponúkame pre nových prvákov adaptačný program, ktorý pomáha na lepšie zvládnutie počiatočného stresu, zmiešaných pocitov a lepšiu adaptáciu v novom prostredí, či kolektíve.  

Už dávno neplatí, že gymnázium je strašiak, že štúdium je tu tak náročné, že neostáva čas na záľuby a študenti sa musia len učiť. Našim cieľom je, aby po absolvovaní gymnázia od nás odišiel človek, ktorý vie, kde je jeho miesto v živote , ktorý okrem vedomostí je aj ľudský a pripravený niesť zodpovednosť za seba, ale aj za iných, ktorý svojím konaním ukazujem empatiu a ochotu pomôcť.    

V budúcom školskom roku plánuje Gymnázium Partizánske otvoriť dve triedy štvorročného a jednu triedu osemročného gymnázia. Termín podania prihlášky na obe formy štúdia je 20.03.2022.

Veľmi sa tešíme, že v budúcom školskom roku to budú možno práve Vaše deti, ktoré rozšíria rady študentov nášho Gymnázia a budeme spolu môcť rozšíriť rady našej komunity.


Ako postupovať pri podávaní prihlášok na strednú školu v roku 2022

Zákonný zástupca žiaka (platí pre štvorročné aj pre osemročné gymnázium) do 20.3.2022 doručí riaditeľovi zvolenej strednej školy jednu prihlášku, na ktorú uvedie v poradí podľa záujmu najviac dva odbory (talentové/ netalentové). Prihlášku doručí spolu s prílohami. Nie je potrebné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Kontrola správne vyplnených prihlášok prebehne v úzkej spolupráci s výchovným poradcom základnej školy. Gymnázium Partizánske akceptuje obe formy prihlášok- papierovú aj elektronickú.

Úplné znenie usmernenia pre prijímacie skúšky na stredné školy nájdete na webstránke Ministerstva školstva.

Viac informácií o kritériách na prijímacie skúšky na štvorročné aj osemročné gymnázium v roku 2022 budú zverejnené po ich odsúhlasení.

Kritériá pre prijímanie zdravotne znevýhodnených žiakov

Prijímacie konanie                   

 • Zákonný zástupca zdravotne znevýhodneného žiaka môže písomne požiadať riaditeľa školy do 29. 4. 2022 o zohľadnenie zdravotného znevýhodnenia, resp. o umožnenie používania kompenzačných pomôcok v prijímacom konaní.
 • Základná škola potvrdí, že sa jedná o žiaka so ŠVVP, ktorý vyžaduje kompenzačné pomôcky a uvedie ktoré.
 • Integrovaní žiaci môžu mať predĺžený čas na riešenie úloh v prijímacom konaní v prípade potreby max. o 10 minút.

Zápis

 • Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne.
 • Ak zákonný zástupca žiaka chce, aby jeho dieťa bolo integrovane vzdelávané, pri zápise predloží riaditeľovi školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie žiaka.

FAQ (často kladené otázky)

Ministerstvo školstva na svojom portáli zverejnilo často kladené otázky od rodičov ohľadom prijímacieho konania na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Tam nájdete úplné znenie, my z dokumentu vyberáme niekotoré otázky a odpovede

 • Kde je možné nájsť vzor prihlášky na štúdium na strednej škole, alebo vzor prihlášky na štúdium v odbornom učilišti alebo praktickej škole?
  Vzor prihlášky platný v školskom roku 2022/2023 s pokynmi na jej vyplnenie je zverejnený na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR tu: : https://edicnyportal.iedu.sk/Forms. Do riadku  „Vyhľadávanie(používajte diakritiku)“vložte číslo „056“ a stlačte ikonu Hľadať.
 • Kde nájdem EDU ID strednej školy?
  9-miestny kód pre EDU ID strednej školy je zverejnený na portáli ministerstva školstva v registri crinfo, kód Gymnázia PArtizánske je : 100003813.
   
 • Je možné podať prihlášku na strednú školu okrem listinnej formy (poštová preprava/osobné podanie) a okrem elektronickej formy (školský informačný systém) aj inými formami?
  Nie. Prihlášku na strednú školu je možné podať len v listinnej forme alebo prostredníctvom školského informačného systému. Prihlášku nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom emailu.
   
 • Musí zákonný zástupca prikladať k prihláške aj kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v olympiáde alebo súťaži?
  Áno, ak ich zákonný zástupca môže doložiť. Je to považované za nepovinnú prílohu.

 • Je možné zaslať potvrdenie o nastúpení na štúdium aj inými formami ako v listinnej forme alebo osobným podaním?
  Áno. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné zaslať aj prostredníctvom emailovej dokumentácie (riadne podpísané a zoskenované), potvrdenie musí byť odoslané najneskôr do 23.5.2022.

 • Musí zákonný zástupca zasielať potvrdenie o nenastúpení na štúdium na školy, na ktoré bol prijatý a nechce na tieto školy nastúpiť?
  Áno. Je to povinnosťou zákonného zástupcu. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní túto povinnosť a nezašle toto potvrdenie, rozhodnutie o prijatí žiaka na príslušnú strednú školu stráca platnosť. 

V prípade akýchkoľvek problémov spojených s vypisovaním prihlášky sa obráťte na výchovného poradcu na Vašej základnej škole. 


Vzorové testy na prijímacie skúšky

Prijímacie pohovory do 4-ročného aj 8-ročného štúdia pozostávajú z testov zo slovenského jazyka a matematiky. Požiadavky na úroveň vedomostí a zručností z obidvoch predmetov vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu a zodpovedajú obsahu učiva, ktorý sa preveruje celoslovenským testovaním (tu alebo tu).

Zverejňujeme ukážku testov pre prijmacie pohovory.

MATEMATIKA

SLOVENSKÝ JAZYK